انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اطلاعيه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ - آگهی فراخوان ثبت نام بازرسان انجمن صنفی کارگری مترجمان استان تهران

اخبار سایت

با عنایت به برگزاری انتخابات بازرسان انجمن صنفی مترجمان استان تهران در مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ بدین وسیله به اطلاع كلیه فرهیختگان می‌رساند در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۲ اساسنامه، سوابق كاری و درخواست مكتوب خود مبنی بر كاندیداتوری بازرسی انجمن را حداكثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به آدرس رایانامه info@tiat.ir ارسال نمایند.