انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انتخاب رئیس انجمن صنفی مترجمان تهران به عضویت کارگروه های فدراسیون جهانی مترجمان

اخبار سایت

متعاقب برگزاری کنگره دوره ای فدراسیون جهانی مترجمان در سال ۲۰۲۲ و شروع به کار دور جدید فعالیت های کمیته های این فدراسیون، محمدرضا اربابی، رئیس انجمن صنفی مترجمان تهران و رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی مترجمان بار دیگر به عضویت دو کمیته «ترجمه حقوقی» و «ترجمه و کپی رایت» فدراسیون جهانی مترجمان درآمد.

کارگروه ترجمه حقوقی فدراسیون جهانی مترجمان در دوره گذشته با ریاست اربابی و ماریا باررا از انجمن مترجمان اسپانیا اداره می شد و موفق به برگزاری «وبینار آثار پاندمی کرونا بر بازار ترجمه حقوقی در دنیا» شد. 

انجمن صنفی مترجمان تهران در سال های اخیر کوشیده تا با توسعه روابط و فعالیت های بین المللی خود، زمینه رشد ترجمه کشور و همچنین پیشرفت مترجمان ایران را فراهم نماید.