انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان به عضویت APTIF درآمد

اخبار سایت

با مذاکرات و تعاملات به عمل آمده میان انجمن صنفی مترجمان تهران و انجمن مترجمان آسیا و اقیانوسیه (APTIF)، انجمن مترجمان تهران به عضویت این نهاد بین المللی درآمد.

کمیته مشترک APTIF از سال ۲۰۱۵ و به عنوان نماینده فدراسیون جهانی مترجمان در منطقه آسیا و اقیانوسیه کار خود را آغاز کرده و می کوشد بستری مناسب برای تعامل و همکاری میان انجمن های مترجمان در این منطقه فراهم نماید.

با پیوستن انجمن صنفی مترجمان تهران (TIAT) به این نهاد بین المللی، تعداد اعضای آن به ۱۲ انجمن رسید که انجمن مترجمان چین، عراق، ماکائو، ماالزی، آذربایجان، هند، کره و اندونزی از جمله اعضای آن هستند.

محمدرضا اربابی، رئیس انجمن صنفی مترجمان که نماینده این صنف در APTIF خواهد بود. کمیسیون امور بین الملل انجمن صنفی مترجمان تهران خواهد کوشید تا با بهره گیری از این ظرفیت بین المللی، زمینه تعاملات علمی و فرهنگی در حوزه ترجمه را برای مترجمان ایران زمین فراهم نماید.