انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان تهران نرخ ترجمه مکتوب ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.

اخبار سایت

هیئت‌مدیره انجمن صنفی مترجمان تهران در آخرین جلسه‌ی خود به بررسی ابعاد مختلف نرخ‌گذاری ترجمه‌ی مکتوب در سال جاری پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن جنبه‌های گوناگون از جمله میزان افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد، نرخ تورم سالانه و شرایط بازار ترجمه متاثر از همه‌گیری کرونا نرخ پایه‌ی خدمات ترجمه‌ی مکتوب را ۱۵۰ ت به ازای هر کلمه اعلام کرد. 

در ابلاغیه‌ی انجمن صنفی مترجمان تهران آمده است که این نرخ با توجه به شرایط بازار ترجمه تعیین شده و امید است مترجمان آزاد و نهادهای ترجمه با هم‌گرایی نرخنامه‌ی انجمن را ملاک فعالیت‌های خود قرار دهند. انجمن نیز می‌کوشد تا از تمام ظرفیت‌های حقوقی‌، قانونی و صنفی خود برای اقناع و ترغیب فعالان بازار ترجمه، پایگاه و جایگاه نرخنامه را تقویت نماید.