انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان تهران و ترجمان اندیشه یادداشت تفاهم امضا کردند

اخبار سایت

 

انجمن صنفی مترجمان شعر تهران و موسسه سپهر ترجمان اندیشه در راستای اهداف مشترک در حوزه ترجمه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی مترجمان شعر تهران و موسسه سپهر ترجمان اندیشه در راستای تحقق اهداف خود و مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه مبنی بر صدور مجوز فعالیت مترجمان غیر رسمی در شهر تهران از طریق برگزاری آزمون های سراسری و پایش عملکرد آن ها از طریق نظام رتبه بندی مترجمان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه، مترجمان عضو انجمن صنفی مترجمان، مورد تأیید موسسه سپهر ترجمان اندیشه بوده و برای فعالیت در پروژه های مختلف از آن ها دعوت خواهد شد. همچنین مترجمان ساکن شهرستان هایی غیر از تهران که با این موسسه و سایر نهادهای ترجمه در تهران همکاری دارند، می توانند به عضویت انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در آمده و با این موسسه همکاری کنند.

در حال حاضر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران مشغول رایزنی با سایر نهادهای ترجمه برای انعقاد تفاهم نامه‌های مشابه است.

موسسه سپهر ترجمان اندیشه، در سال ۱۳۸۶ با هدف ايجاد نگاه تخصصی به ترجمه در ايران و با بهره گيری از توانمندی های مترجمان حرفه ای تأسيس شد.  اين موسسه در پروژه های مختلف ترجمه با سازمان ها همکاری داشته است. سپهر ترجمان اندیشه طی اطلاعیه های فراخوان در فواصل زمانی مختلف اقدام به جذب مترجم برای پروژه های تخصصی و پژوهشی خود می کند. پروژه های این مؤسسه اغلب به صورت تیمی و زیر نظر مدیر پروژه انجام می شود. بر اساس این تفاهم نامه، مترجمان همکار در این مؤسسه نیز تنها در صورت داشتن کد مترجمی از انجمن صنفی مترجمان شهر تهران مجاز به همکاری با موسسه موصوف هستند.