انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فراخوان مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی کارگری مترجمان استان تهران

اخبار سایت

بدینوسیله از اعضای انجمن صنفی کارگری مترجمان تهران دعوت می شود تا در مجمع عمومی سالانه انجمن  با دستور زیر برگزار می شود، شرکت نمایند:

- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره

استماع گزارش خزانه دار

استماع گزارش بازرس

ساعت و نحوه برگزاری

خاطر نشان می سازد آن دسته از اعضا که در تاریخ مجمع عضویت ایشان منقضی نگردیده، امکان حضور در مجمع را دارند.

مزید استحضار، تاریخ برگزاری مجمع پس از تأیید اداره کل کار استان تهران نهایی و اعلام خواهد شد.

 

تاریخ اطلاعیه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵