انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نتایج اولیه آزمون چهارگزینه ای جذب مترجم رسمی قوه قضائیه اعلام شد.

اخبار سایت

بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون جذب مترجم رسمي(فني) قوه قضائيه مورخ ۱۳۹۴/۵/۹ مي رساند، که کارنامه داوطلبان برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org  قرار گرفته است وداوطلبانيكه در مرحله اول داراي حدنصاب نمره آزمون چهارگزينه اي(تستي) بوده اند، بعنوان داوطلبان مجاز معرفي شده اند، در صورتيكه در مرحله دوم نيز اين داوطلبان پس از تصحيح اوراق آزمون تشريحي داراي نمره حدنصاب مورد نظر حاصل از مجموع نمره آزمون چهارگزينه اي(تستي) و آزمون تشريحي باشند، اسامي آنان  براي دعوت به مصاحبه مشخص و متعاقباً از طريق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. ضمناً داوطلبانیکه درخصوص نتیجه آزمون تستی خودسوالی دارند می توانند حداکثر تاتاریخ ۹۴/۸/۲۵ مراتب راکتباً برای اداره کل اسناد وامورمترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه ارسال نمایند.بدیهی است به مکاتبات واصله پس از این  تاریخ پاسخ داده نخواهد شد.