انجمن صنفی مترجمان استان تهران

برنامه‌های آموزشی انجمن در زمستان ۹۷