انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ويژه‌برنامه انجمن در هفته كتاب