انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هفت عادت کودکان شاد

    نام کتاب به زبان اصلی

۷Habits of Happy Kids

   عنوان کتاب ترجمه شده

هفت عادت کودکان شاد 

ناشر امیرکبیر
سال نشر ۱۳۹۲
نویسنده کتاب

شون کاوی

خلاصه اثر

این کتاب یک کتاب کار است که به پدران و مادران و آموزگاران کمک می کند تا هفت عادت خوب را در کودکان نهادینه کنند. در مقدمه کتاب آمده است این کتاب قدرت زندگی براساس اصول را به کودکان نشان می دهد اصولی مانند احساس مسئولیت، برنامه ریزی، احترام به دیگران، کار گروهی و اعتدال. این اصول جهانی هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیازند. این کتاب شامل هفت داستان است و هر داستان یک عادت مثبت را به کودکان آموزش می دهد. در پایان هر داستانی یادداشتی برای پدر و مادرها و آموزگاران وجود دارد که پیشنهادهایی برای چگونه بیرون آوردن آن عادت از داستان ارائه شده است. همچنین فهرستی ازر پرسش ها وجود دارد که پدر و مادرها و آموزگاران می توانند از کودکان بپرسند و همین طور فهرستی از گام های کوچک که کودکان می توانند در آغاز عادت ها را تمرین کنند. در پایان کتاب جدولی از هفت عادت قرار دارد که نشان می دهد آن ها چگونه با هم در پیوندند و کار می کنند.

سایر آثار مترجم