انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مدیریت جبران خدمات

    نام کتاب به زبان اصلی

Translation and Teaching

   عنوان کتاب ترجمه شده

مدیریت جبران خدمات

ناشر کتاب مهربان
سال نشر ۱۳۹۴
نویسنده کتاب

Michael Armstrong

خلاصه اثر

کتابی در زمینه مدیریت. در سطح کارشناسی و ارشد. راهنمای مدیران در زمینه اعطای پاداش به کارمندان و بررسی انواع مختلف آن. چاپ اول پاییز ۹۰. چاپ دوم بهار ۹۴

سایر آثار مترجم