انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ضوابط و راهنمای تولید تجهیزات پزشکی در ایران

    نام کتاب به زبان اصلی

Criteria and guide for the production of medical equipment in Iran

   عنوان کتاب ترجمه شده

ضوابط و راهنمای تولید تجهیزات پزشکی در ایران

ناشر هم پا
سال نشر ۱۳۸۸
نویسنده کتاب اداره کل تجهیزات پزشکی
خلاصه اثر

این اثر به مباحثی درخصوص مدیریت ریسک در تجهیزات و وسایل پزشکی و نحوه کنترل و ارزیابی آنها در راستای کاهش اثرات و ضررهای احتمالی این تجهیزات به فرد گیرنده می پردازد.