انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه مبانی واژه‌گزینی و نوواژه‌سازی در ترجمه