انجمن صنفی مترجمان استان تهران

موش کوچولویی که ...

    نام کتاب به زبان اصلی

The mouse that was .‎.‎.‎

   عنوان کتاب ترجمه شده

موش کوچولویی که ...

ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۴
نویسنده کتاب

پل چوی

خلاصه اثر

این کتاب به زبانی ساده قصد آموزش اعتماد به نفس و خودباوری را به کودکان دارد، برای گروه سنی ب در نظر گرفته شده است