انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آموزش فعال

    نام کتاب به زبان اصلی

active training

   عنوان کتاب ترجمه شده آموزش فعال
ناشر نشر ثانی
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب ملوین سیلبرمن
خلاصه اثر