انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هیئت مدیره

محمدرضا اربابی

رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر مریم حق‌روستا

نائب‌ رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر حسن مهربانی یگانه  خزانه‌دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر كوروش عاكف 

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

مصطفی سعیدنژاد

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر محمدباقر برقعی مدرس 

عضو علی‌البدل

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر عبدالله برادران

عضو علی‌البدل