انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، سلسله نشست‌هاي نقد ترجمه، ترجمه، مترجم، نقد ترجمه، عباس مهرپويا