انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بومي‌سازي مطالعات ترجمه

فارسی

طرح حمايتي كميسيون نشر (ويژه ناشران)

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به عنوان بزرگترين نهاد متولي حوزه صنعت ترجمه ايران  در سال ۱۳۹۳ تأسيس گرديد؛ اين انجمن از بدو تأسيس و به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی خود وظایف راهبردی متعددی را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان به حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء و ایجاد حمایت جدی و موثر از کسب‌و‌کار مترجمان در شهر تهران اشاره نمود. بر همین اساس انجمن صنفی طرح حمایتی در حوزه نشر برای مترجمان عضو را در سه سطح ترجمه اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی‌سازی مطالعات ترجمه در دستور کار خود قرار داده است.