انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، کارگروه تدوین استاندارد و نرخنامه خدمات ترجمه،