انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمد رحیمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محمد
نام خانوادگی: 
رحیمی
رشته تحصیلی: 
روانشناسی مشاوره
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۳۱