انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرزانه فرحزاد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فرزانه
نام خانوادگی: 
فرحزاد
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۵۸