انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهران برزوفرد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مهران
نام خانوادگی: 
برزوفرد
رشته تحصیلی: 
دانشجوی ارشد مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۷۲