انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه امیرفروغی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
امیرفروغی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۷۷