انجمن صنفی مترجمان استان تهران

منیژه فتح نژاد

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
منیژه
نام خانوادگی: 
فتح نژاد
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۷۹