انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مرضیه امینی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
مرضیه
نام خانوادگی: 
امینی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی و زبانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۱۰