انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهاره همتی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
بهاره
نام خانوادگی: 
همتی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۸۴