انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمد معزی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محمد
نام خانوادگی: 
معزی
رشته تحصیلی: 
زبان اسپانیایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۹۶