انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سامی آستان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سامی
نام خانوادگی: 
آستان
رشته تحصیلی: 
لیسانس برق - گرایش کنترل
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۰۱