انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شهربانو حقیری

نام حقیقی: 

مشخصات

کد مترجمی: 
۱۹۳۶