انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آتوسا آبکار

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
آتوسا
نام خانوادگی: 
آبکار
رشته تحصیلی: 
زیست شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۴۵