انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سودابه مدیری

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سودابه
نام خانوادگی: 
مدیری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۹۸۵