انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شیوا گرامی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
شیوا
نام خانوادگی: 
گرامی
رشته تحصیلی: 
مترجمی و آموزش زبان
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۹۹۶