انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهدیه عباسی

نام حقیقی: 

مشخصات

عکس پرسنلی مهدیه عباسی
نام: 
مهدیه
نام خانوادگی: 
عباسی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۲۷