انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعظم توحیدلو

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
اعظم
نام خانوادگی: 
توحیدلو
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان فرانسه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۵۲