انجمن صنفی مترجمان استان تهران

استخدام کارکنان: راهنمای بقا

 

نام کتاب به زبان اصلی

staff recruitment: survival guide

عنوان کتاب ترجمه شده

استخدام کارکنان: راهنمای بقا

ناشر

منتشران اندیشه

سال نشر

۱۳۹۵

نویسنده کتاب

سوزان فلمینگ

خلاصه اثر

برنامه‌های آموزشي شركتی
انتخاب و استخدام كاركنان
ديدگاه كلی: روشی برای بررسی و ارزشيابی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای فهرست نهایی داوطلبان شغلی، تغيير مديريت شركت‌های بزرگ، راهنمای بقای كارآموزان حسابداری، ساده‌سازی روش‌های اجرایی استاندارد، راهنمایی برای مديران جديد.
در اين كتاب موارد ذيل در قالب روش استخدامی ارائه شده است:
-برنامه‌های اجرایی برای استخدام افراد مناسب
-انواع فرم‌ها و پرسشنامه‌های استخدامی
- نحوه برگزاری مصاحبه، اتاق مناسب برای مصاحبه و سوالات مصاحبه
-استانداردسازی فرايندهای استخدامی
-شرح وظايف كارمندان؛ و
-مهارت‌های تيمی

 

خرید از فروشگاه هزارتوی