انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ابوالحسن نجفی، محمدرضا اربابی، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

مرد تابستانی در زمستان کوچ کرد

ابوالحسن نجفی، متولد هفتم تیرماه ۱۳۰۸ در نجف اشرف است. وی را بیشتر به عنوان یک زبان شناس و مترجم می شناسند و نگاهی به آثار و کارنامه این مرد بزرگ مهر تأییدی است بر این مهم.

او نسلی را با «مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی» آشنا کرد و «وظیفه ادبیات» را به نسل امروز و فردا گوشزد کرد. نجفی «فرهنگ فارسی عامیانه» ایران زمین را به قلم تحریر در آورد و «درباره طبقه بندی وزن های شعر فارسی» حرف هایی شنیدنی و ماندگار در گوش تاریخ سرزمین مان خواند.

فارسی