انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، برنامه های سال ۹۵، ترجمه، مترجم

رئوس برنامه های انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در سال ۹۵

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران که در اسفند ماه ۱۳۹۳ با همت جمعی از مترجمان تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، موفق شد در طول یک سال فعالیت های خود اقدامات متنوع و منحضر بفردی را به اجرا درآورد که از آن جمله می توان به موازد ذیل اشاره نمود:

فارسی