انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ترجمه‌ی ادبی و سُرایشی: فراسویی نو