انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حداد عادل، هم دلی و همزبانی جامعه ترجمه، محمدرضا اربابی، انجمن صنفی مترجمان تهران