انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حمایت از ترجمه اولی‌ها

حمایت انجمن صنفی مترجمان تهران از ترجمه اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی سازی مطالعات ترجمه

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای وظایف حمایتی خود و به موجب اساسنامه در نظر دارد طرح حمایتی از مترجمان عضو در حوزه نشر را در سه سطح و با عنایت ویژه به ترجمه اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی‌سازی مطالعات ترجمه به اجرا درآورد.

فارسی