انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دكتر فرزانه فرحزاد