انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سخنرانی دكتر فرحزاد در سومین جشن ملی مترجمان