انجمن صنفی مترجمان استان تهران

رضا قیصریه، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران،

در ستایش ۷۵ سالگی استاد

بزرگان ترجمه کشور اغلب با پشت سر گذاشتن تلاش و مرارت بسیار و سوختن خود، فردای جامعه ترجمه و فرهنگ و دانش کشور را ساخته اند. آنها راهی را هموار کرده اند که امروز با آرامش و خیال آسوده بر روی آن گام برداریم و از دستاوردهای آنان برای اعتلای جامعه خود بهره بگیریم.

پس تردیدی نیست که پیشکسوتان این عرصه از هر نظر شایسته قدردانی، تعظیم و تجلیل هستند.

دکتر رضا قیصریه جزو چهره هایی است که با کوشش و جهد بسیار در عرصه ترجمه در حوزه زبانی ایتالیایی، نقش بسزایی در برقراری ارتباط میان فرهنگی دو حوزه زبانی فارسی و ایتالیایی داشته است.

فارسی