انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سمانه فرهادی

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه» برگزار شد

دومین دورهمی از سلسله نشست‌های «تجربه گویه های ترجمه» در روز سه شنبه ۵ دی‌ ماه ۱۳۹۶ با عنوان «استشهاد و ترجمه» با حضور دکتر علیرضا خان‌جان، خانم سمانه فرهادی و جمعی از مشتاقان ترجمه در محل دفتر انجمن صنفی مترجمان تهران برگزار شد.

فارسی