انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نشست تخصصی تبیین جایگاه مالکیت فکری و اخلاق حرفه ای در ارتقای صنعت ترجمه

نشست تخصصی تبیین جایگاه مالکیت فکری و اخلاق حرفه ای در ارتقای صنعت ترجمه

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران با همکاری دانشگاه تهران برگزار می کند
نشست تخصصی تبیین جایگاه مالکیت فکری و اخلاق حرفه ای در ارتقای صنعت ترجمه
زمان: دهم اسفند ۹۴
مکان: دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، سایت دکتری، ط زیر همکف
سخنرانان:
دکتر سید علی کاظمی، مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه

فارسی