انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه آموزشی «ترجمه و فناوری» ،انجمن صنفی

کارگاه آموزشی «ترجمه و فناوری» برگزار می‌شود

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران کارگاه آموزشی «ترجمه و فناوری» را برگزار می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، با توجه به اهمیت جایگاه آموزش در ارتقاء سطح دانش و آگاهی دانشجویان، انجمن صنفی مترجمان تهران در نظر دارد تا در این زمینه گامی موثر بردارد و کمک کند تا دانشجویان رشته مترجمی با سطح مناسبی از علم و آگاهی نسبت به ترجمه و امور مرتبط با آن همچون فناوری‌های به‌روز دنیا وارد بازار کار شوند.

فارسی