انجمن صنفی مترجمان استان تهران

معرفی مترجمان توانمند به نهادهای متقاضی ترجمه

یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت ترجمه در ایران، موضوع اشتغال و کسب و کار است. براساس نتایج آسیب شناسی و پژوهش های بعمل آمده، بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان رشته های مترجمی علیرغم علاقه و استعداد، در رشته مربوطه مشغول نمی باشند و اغلب مترجمان نیز از حقوق اولیه یک کارمند معمولی از قبیل حقوق ثابت، حق بیمه و غیره محروم هستند.

از سوی دیگر متأسفانه شاهد هستیم که افراد ناکارآمد، فاقد تحصیلات و تجربه­ ی کافی در این رشته در سمت های شغلی مربوط به ترجمه فعالیت دارند و نتایج تلخ این اتفاقات را هر روزه در اشتباهات به اصطلاح مترجمان در عرصه ی ورزش، سیاست، چاپ و نشر کتب و مقاله های علمی و ادبی و غیره می بینیم.

فقدان یک نظام صنفی منسجم همواره به این مشکلات دامن زده و جامعه ی فرهیخته ترجمه را متضرر ساخته است. امروزه به یمن تأسیس انجمن صنفی مترجمان در شهر تهران و زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی، می توان رویای احقاق حقوق حقه مترجمان را به حقیقت نزدیک و نزدیک تر کرد.

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و با عنایت به اینکه هر نظام صنفی در حوزه ای وظیفه بهبود فضای کسب و کار را برعهده دارد، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران نیز در راستای وظایف مصوب خود بویژه ماده ۵ اساسنامه مبنی بر ایجاد حمایت های مؤثر از کسب و کار مترجمان در شهر تهران از طریق برقراری ارتباط مؤثر میان سه ضلع مثلث مترجم، نهاد و بازار ترجمه، قصد دارد مترجمان عضو را به مراکزمعتبر نیازمند مترجم، معرفی کند. از آنجا که مترجمان عضو از فیلتر نظام رتبه بندی این انجمن رد شده اند و توانسته اند توانایی های خود را به اثبات رسانده و رتبه کیفی و حقیقی خود را کسب نمایند، مراکز متقاضی به کارگیری نیروی متخصص نیز از اعتبار، کیفیت و تجربه کافی مترجمان معرفی شده اطمینان خواهند داشت و در نتیجه کمتر شاهد بروز مشکلات ناشی از استخدام نیروهای ناکارآمد خواهند بود. ضمن آنکه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران مسئولیت نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات احتمالی از مترجمان عضو را برعهده دارد.

کارفرمایان محترم و علاقمند می توانند درخواست خود مبنی بر معرفی مترجم در حوزه‌ی مورد نظر را از طریق وبگاه انجمن به آدرس www.tiat.ir به بخش مربوطه ارائه دهند.

همچنین مترجمان عضو متقاضی کار نیز می توانند سوابق و تجربیات کاری خود را در بخش مربوطه در همین وبگاه درج نمایند تا پس از رتبه بندی و در زمان مقتضی به مراکز مورد نظر معرفی گردند.