انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شعر طنز صابر آتش نظرلو در سومین جشن ملی مترجمان