انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مراسم برش كیك در سومین جشن ملی مترجمان