انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مراسم رونمایی از آثار منتشر شده در قالب طرح حمایتی انجمن صنفی - سومین جشن ملی مترجمان